Výberové konanie-MŠ

Zriaďovateľ, Obec JUROVÁ, adresa: 930 04 Jurová č. 85,

v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Jurová 106- Óvoda, Dercsika

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 01.08.2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady

 • Odborné vzdelanie  a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky

Ďalšie predpoklady

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy
 • Komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti

Požadované doklady

 

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štrukturovaný profesijný životopis
 • Úradne overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Návrh koncepcie rozvoja Materskej školy
 • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)- v súlade so zákonom č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materská škola s VJM v Jurovej– neotvárať“ –

do 19.07. 2019 do 24.00 hod. na adresu:  Obec Jurová, 930 04 Jurová č. 85.

 

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

 

V Jurovej,  29.06.2019

                                                                                                    

 

                                                                                                          Gabriel Fekete
                                                                                                           starosta obce