Súčasnosť

Obecné symboly

Erb je obyčajne odznakom v tvare štíta, vytvoreným na základe v stredoveku používaných zbraní, ktorý používali, resp. používajú ako rozlišujúci znak osoby alebo združenia. Najstaršie, heraldicky overené zobrazenie erbu pochádza z 12. storočia z územia terajšieho Francúzska a Anglicka. Erb mohli ľudia získať za smelosť vo vojnách, v rytierskych turnajoch, ale aj v boji s divokou zverou. Nie sú zvláštnosťou ani také prípady, keď za vernosť získali erb aj dvorania kráľov, cisárov alebo kniežat. V 13. storočí už mal každý príslušník šľachty svoj erb a erb sa stal nerozlučným vonkajším znakom, symbolom príslušnosti k vládnucej spoločenskej triede.


Na základe pečatidla obce publikuje prof J. Novák (Slovenské mestské a obecné erby. Martin 1972, str. 195) nasledujúci popis: ”V striebornom poli, na zelenom trávniku husár na bielom koni, v ruke držiaci meč (podľa pečatidla z roku 1822, ktorého popis sa nachádza v MOL II. tr. OKTKB, fasc. 31, Bratislavská župa, pod číslom 6971/19, podľa ktorého v roku 1910 bolo vyhotovené pečatidlo s erbom obce. Otlačok pečatidla sa nachádza vo fasc. 74, Bratislavská župa – Pečiatky)”.


V Maďarskom štátnom archíve v zbierke pečiatok Altenburger - Réső sa nachádza grafické zobrazenie pečiatky s erbom obce Jurová s nasledujúcim kruhovým nápisom: Bratislavská župa obec Jurová *1910*.
 Pri vyhotovení erbu a ostatných heraldických symbolov obce Jurová sme vychádzali z archívnych a literárnych údajov. Keďže vo vyššie popísanom erbe je erbový obraz a štít erbu tej istej “farby”, interpretujeme si ho podľa popisu prof. Nováka ako "v striebornom poli biely kôň", erb obce Jurová bol vyrobený na základe uvedeného popisu.


SYMBOLIKA FARIEB ERBU OBCE JUROVÁ
    

Strieborná. Strieborný kov je symbolom víťazstva, dokonalosti a múdrosti, vyjadruje vodu a pramene.

Biela. Je symbolom nádeje, nesmrtelnosti a šťastia, vyjadruje zmŕtvychvstanie a neustále znovuzrodenie života.

Červená. Znázorňuje moc, veľkoleposť, ale zároveň symbolizuje svetlo, teplo a lásku.

Čierna. Symbolizuje vážnosť, hrdosť a dôstojnosť.


HERALDICKÝ POPIS ERBU OBCE JUROVÁ
    

V striebornom erbovom štíte, na zelenom trávniku (dosahuje do 1/7 výšky erbového štítu) na bielom spínajúcom sa koni husár oblečený v červenej uniforme. V pravej ruke dvíha meč, ľavou drží uzdu koňa. Remeň, zubadlo atď. sú strieborné, prikrývka pod sedlom zelená, ozdoby na oblečení husára sú striebornej farby. Čákov a čižmy husára sú čiernej farby.


POPIS PEČATE OBCE JUROVÁ
    

Okrúhla pečať, jej priemer je 35 mm. V strede pečate sa nachádza motív erbu s nasledujúcim kruhovým nápisom:
“ PEČAŤ OBCE JUROVÁ”
.

SLÁVNOSTNÁ ZÁSTAVA S ERBOM OBCE JUROVÁ
    

Slávnostná zástava je na zástavovú tyč pripevnená zvislo. Na zástave sa nachádza erb obce Jurová. Pomer šírky a výšky zástavy sa zhoduje s pomerom rozmerov erbu.


VLAJKA OBCE JUROVÁ
     

Pomer rozmerov vlajky (šírka : dĺžka) je 2 : 3. Je zakončená dvojitým rezom v tvare “lastovičieho chvosta”, ktorý dosahuje do 1/3 dĺžky vlajky.
 Vodorovné farebné pásy a štvorce v nasledujúcom pomere:
 1/3 čierna (1/3 dĺžky vlajky): 2/3 červená (2/3 dĺžky vlajky): 1/3 biela (3/3 dĺžky vlajky): 1/3 čierna (1/3 dĺžky vlajky): 2/3 zelená (2/3 dĺžky vlajky).
 Na základe hore popísaného erbu a zástavy sme navrhli vlajku obce Jurová s erbom obce. Vlajka obce s erbom (zástava obce s erbom) obsahuje podľa heraldických pravidiel motív slávnostnej zástavy obce. Na základe návrhov erbu bola zhotovená vlajka s erbom obce.
 Popísané podoby vlajky, resp. zástavy obce Jurová boli navrhnuté tak, aby sa usporiadanie pásov a farieb podľa možností nevyskytovali na existujúcich vlajkách (zástavách) iných obcí.


Na záver by sme chceli vyjadriť nádej, že erb obce Jurová a ostatné jej heraldické symboly sa stanú hodnými predstaviteľmi minulosti a súčasnosti obce.