VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským