Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti