Aktuality

Výberové konanie-MŠ

Zriaďovateľ, Obec JUROVÁ, adresa: 930 04 Jurová č. 85, v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje     VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Jurová 106- Óvoda, Dercsika   Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer Predpokladaný nástup: 01.08.2019 Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kvalifikačné predpoklady Odborné vzdelanie  a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe Absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky Ďalšie predpoklady Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. Znalosť školskej legislatívy Komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti Požadované doklady   Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania Štrukturovaný profesijný životopis Úradne overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania Doklad o dĺžke pedagogickej praxe Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Návrh koncepcie rozvoja Materskej školy Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)- v súlade so zákonom č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)   Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materská škola s VJM v Jurovej– neotvárať“ – do 19.07. 2019 do 24.00 hod. na adresu:  Obec Jurová, 930 04 Jurová č. 85.   Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.   V Jurovej,  29.06.2019                                                                                                                                                                                                                  Gabriel Fekete                                                                                                            starosta obce    
júl 01, 2019

Opatrenia na zabezpečenie úrody pred požiarmi

Vážení občania !   Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou  so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období  každoročne  dochádza  k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy ako aj samovznietenie sena. Účinná ochrana pred požiarmi vyžaduje neustále uplatňovanie a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných právnych predpisov. Upozorňujeme Vás, aby ste v čase zberu a uskladňovania úrody predchádzali požiarnemu nebezpečenstvu najmä týmito opatreniami: nevypaľujte porasty, kríky, stromy a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť; nefajčite v blízkosti horľavých látok, nedovoľte deťom hry v blízkosti lánov obilia, stohov slamy a krmovín a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí; občania vykonávajúci žatevné práce dbajte o dobrý technický stav používanej zberovej techniky a zabezpečte jej údržbu v súlade s pokynmi výrobcu; odstraňujte z techniky a z priestorov, kde je technika umiestnená nánosy organického prachu; pri umiestňovaní stohov dbajte na bezpečnú vzdialenosť, dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného obilia a sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu, zabezpečte na miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody zásobu dostatočného množstva vody na hasenie požiarov a vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie vzniknutého požiaru. Pre vlastnú bezpečnosť tieto miesta označte tabuľami o zákaze fajčenia a zákaze vstupu a manipulácie s otvoreným ohňom; v prípade vzniku požiaru, sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú jednotku.   Nezabudnite, že tiesňové volanie na hasičskú jednotku Krajského riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru Trnava je číslo 150 prípadne linka Integrovaného záchranného systému má číslo 112!  
jún 27, 2019