Oznámenia

Termíny odvozu odpadu

Tu nájdete informáciu o termíne odvozu odpadu: - komunálny odpad - PET a umelá hmota - odvoz rozmerného odpadu

Stránky

Aktuality

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID 19

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022  a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie OBCE SVOJHO TRVALÉHO POBYTU sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to VÝLUČNE TELEFONICKY v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12.00 hod. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24. októbra 2022.  Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje údaje v rozsahu: 1. meno a priezvisko 2. rodné číslo 3. adresa trvalého pobytu 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, 5. telefonický kontakt Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. TELEFONICKÝ KONTAKT NA ZAPISOVATEĽA MVK v Jurovej: 031/5597209
október 20, 2022