Oznámenia

Termíny odvozu odpadu

Tu nájdete informáciu o termíne odvozu odpadu: - komunálny odpad - PET a umelá hmota - odvoz rozmerného odpadu

Stránky

Aktuality

Opatrenia na zabezpečenie úrody pred požiarmi

Vážení občania !   Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou  so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období  každoročne  dochádza  k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy ako aj samovznietenie sena. Účinná ochrana pred požiarmi vyžaduje neustále uplatňovanie a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných právnych predpisov. Upozorňujeme Vás, aby ste v čase zberu a uskladňovania úrody predchádzali požiarnemu nebezpečenstvu najmä týmito opatreniami: nevypaľujte porasty, kríky, stromy a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť; nefajčite v blízkosti horľavých látok, nedovoľte deťom hry v blízkosti lánov obilia, stohov slamy a krmovín a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí; občania vykonávajúci žatevné práce dbajte o dobrý technický stav používanej zberovej techniky a zabezpečte jej údržbu v súlade s pokynmi výrobcu; odstraňujte z techniky a z priestorov, kde je technika umiestnená nánosy organického prachu; pri umiestňovaní stohov dbajte na bezpečnú vzdialenosť, dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného obilia a sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu, zabezpečte na miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody zásobu dostatočného množstva vody na hasenie požiarov a vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie vzniknutého požiaru. Pre vlastnú bezpečnosť tieto miesta označte tabuľami o zákaze fajčenia a zákaze vstupu a manipulácie s otvoreným ohňom; v prípade vzniku požiaru, sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú jednotku.   Nezabudnite, že tiesňové volanie na hasičskú jednotku Krajského riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru Trnava je číslo 150 prípadne linka Integrovaného záchranného systému má číslo 112!  
jún 27, 2019