Oznámenia

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov    V Y H L A S U J E   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU   v územnom obvode okresu Dunajská Streda   od 02. 07. 2019 od 12.00 hod. do odvolania     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.     Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä: • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä: • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.  

Stránky

Aktuality

Výberové konanie-MŠ

Zriaďovateľ, Obec JUROVÁ, adresa: 930 04 Jurová č. 85, v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje     VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Jurová 106- Óvoda, Dercsika   Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer Predpokladaný nástup: 01.08.2019 Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kvalifikačné predpoklady Odborné vzdelanie  a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe Absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky Ďalšie predpoklady Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. Znalosť školskej legislatívy Komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti Požadované doklady   Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania Štrukturovaný profesijný životopis Úradne overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania Doklad o dĺžke pedagogickej praxe Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Návrh koncepcie rozvoja Materskej školy Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)- v súlade so zákonom č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)   Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materská škola s VJM v Jurovej– neotvárať“ – do 19.07. 2019 do 24.00 hod. na adresu:  Obec Jurová, 930 04 Jurová č. 85.   Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.   V Jurovej,  29.06.2019                                                                                                                                                                                                                  Gabriel Fekete                                                                                                            starosta obce    
júl 01, 2019