Oznámenia

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov    V Y H L A S U J E   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU   v územnom obvode okresu Dunajská Streda   od 02. 07. 2019 od 12.00 hod. do odvolania     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.     Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  z a k a z u j e  najmä: • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä: • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.  

Stránky

Aktuality

Kandidáti na prezidenta SR 16.03.2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019       1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín     2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok     3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava     4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava     5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta     6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica     7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava     8.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava     9.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava   10.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň   11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava   12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra   13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava   14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava   15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava  
február 26, 2019