Aktuality

Výberové konanie-MŠ

Zriaďovateľ, Obec JUROVÁ, adresa: 930 04 Jurová č. 85, v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje     VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Jurová 106- Óvoda, Dercsika   Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer Predpokladaný nástup: 01.08.2019 Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kvalifikačné predpoklady Odborné vzdelanie  a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe Absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky Ďalšie predpoklady Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. Znalosť školskej legislatívy Komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti Požadované doklady   Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania Štrukturovaný profesijný životopis Úradne overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania Doklad o dĺžke pedagogickej praxe Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Návrh koncepcie rozvoja Materskej školy Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)- v súlade so zákonom č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)   Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materská škola s VJM v Jurovej– neotvárať“ – do 19.07. 2019 do 24.00 hod. na adresu:  Obec Jurová, 930 04 Jurová č. 85.   Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.   V Jurovej,  29.06.2019                                                                                                                                                                                                                  Gabriel Fekete                                                                                                            starosta obce    
júl 01, 2019